Kirjete näitamine siltide järgi: Erisoodustus

Esmaspäev, 29 September 2014 00:00

Sotsiaalmaksu määr

Sotsiaalmaks on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub töötaja eest tööandja.

Sotsiaalmaksu tuleb ettevõtjal maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt. Mõningatel erijuhtudel tasub sotsiaalmaksu Eesti riik – näiteks erinevate hooldajatoetust saavate isikute ning paljulapseliste perede eest. Samuti tasub sotsiaalmaksu riik nende äriühingute töötajate eest, kellele on määratud töövõime kaotus 40% või enam.

Sotsiaalmaksu määr on 33 % maksustatavalt summalt. Alates 01.01.2017 on uueks sotsiaalmaksu määraks 32,5 %.

Sotsiaalmaksuseadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Isikliku sõiduato kasutamine ettevõtluses

Seaduseandja võimaldab maksumaksjal dokumentaalselt mitte tõendatud olukorras kanda kuludesse ja hüvitada töötajale (või siis juhatuse- ja kontrollorgani liikmele) ettevõtlusega seotud sõidud.

Selle tarvis on vaja pidada sõidupäevikut.

Hüvitise maksuvabad piirmäärad on 335 € kalendrikuus (0,30 € ühe kilomeetri kohta).

Tulumaksuseadus

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Tulumaksu määr

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks (juriidilise isiku tulumaksu maksavad ka mitteresidendi püsivad tegevuskohad ning erisoodustusi tehes kõik tööandjad). Lisaks ettevõtte tulumaksu tasumisele on teil tööandjana kohustus pidada kinni ja tasuda Maksu- ja Tolliametile ka töötajate tulumaks.

Füüsilise isiku tulumaksumäär 2016. aastal on 20%. Tulumaksuvaba miinimum on 170 eurot kuus. Lisaks tulumaksule tuleb teil töötaja tulust kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse. Samuti tuleb tasuda töötaja brutotulult sotsiaalmaksu.

Tulumaksuseadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Erisoodustus

Erisoodustus on selline kulu (hüve), mida loetakse võrdväärseks palgaga. Erisoodustus rakendub ainult füüsilisele isikule, kes on ettevõttega seotud.

Seega on erisoodustus rahaliselt hinnatav kaup või teenus, mida tööandja töötajale annab tasuta või soodushinnaga. Just seetõttu, et tegemist on oma töötajaga. Juhul kui soodushinda pakutakse kõigile, siis ei ole tegemist erisoodustusega.

Erisoodustusena ei loeta töö tegemise jaoks vajalikke kulutusi, nt tööriided ja nende pesemine ei ole erisoodustuse kulu. Sünnipäevaks kingitud lilli ja joogivett ei loeta samuti erisoodustuseks.

Erisoodustus peab olema töötaja jaoks rahalise väärtusega, st nagu oleks tegemist palgalisaga.

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töölähetus

Töölähetuseks loetakse töötamist väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tavaliselt on see määratud linna või valla täpsusega. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega.

Lähetusse saab saata: töötajat, juhatuse ja kontrollorgani liiget.

Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale kõik lähetusega seotud kulutused. Lisaks sellele ka maksma päevaraha (seda alates 01.07.2009.a ainult välislähetuste puhul). Samuti säilitatakse töötajale ka lähetuse ajaks tema töötasu.

Maksuvaba piirmäära ületav osa maksustatakse alates 01.01.2016 kui palgatulu.

Töölepingu seadus

Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord