Töövõimetuslehed

Paberkandjal töövõimetuslehe edastamine:

Tööandja esitab töövõimetuslehe (hooldusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht ja tööandja osaluseta haigusleht) originaali või tööandja poolt hüvitamisele kuuluva lehe koopia koos saatekirja ja vajalike lisadega haigekassasse seitsme kalendripäeva jooksul alates töötajalt töövõimetuslehe saamise päevast.

Töövõimetuslehe osale „Täidab tööandja" märgib tööandja registrikoodi, nime, töötaja põhipalga ja muud vajalikud andmed.

Kõikide haiguslehtede (s.h tööandja makstavate kuni 8 päeva kestvate lehtede) haigekassale esitamine on kohustuslik, sest haiguse jätkumisel lähtub haigekassa esmase haiguslehe infost. Samuti on see vajalik riikliku haigushüvitiste statistika jaoks (s.h lehtede ja haiguspäevade kasutamine) ning haigushüvitiste põhjendatuse järelvalveks.

Haigekassa ei maksa kindlustatule töövõimetushüvitist nende lehtede eest, mis on esitatud haigekassale hiljem, kui 90 kalendripäeva pärast lehele märgitud tööleasumise päeva. Juhul kui töötajal jääb hüvitis saamata tööandja süül, on töötajal õigus lähtuvalt võlaõigusseadusest nõuda tööandjalt tekkinud kahju hüvitamist.

Kui kindlustatul on mitu tööandjat, annab arst isikule nii mitu sama numbriga töövõimetuslehte, kui palju on kindlustatud isikul tööandjaid.

Elektrooniline töövõimetuslehe edastamine:

Alates 2014.a. on E-TVL ja paberil töövõimetusleht kasutusel paralleelselt. Kui tööandja edastab andmeid elektrooniliselt, ei pea arst inimesele paberil töövõimetuslehte väljastama.

Alates 01.01.2015 muutub töövõimetuslehe andmete elektrooniline edastamine tööandjatele kohustuslikuks. Arst ei väljasta inimesele enam paberil töövõimetuslehte.

Haigekassa töövõimetuslehe andmete elektroonilise edastamise teenus on juriidilistele isikutele ja Äriregistris registreeritud FIEdele kättesaadav riigiportaalis:

https://www.eesti.ee/est/teenused/ettevotja/tookeskkond_ja_personal_1/toovoimetuslehtede_taiendamine

Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel.

Kõik rahalised hüvitised teostab haigekassa ühele kasutusel olevale (viimati esitatud) arvelduskontole. Oma arvelduskonto andmeid saab inimene näha riigiportaalis aadressil

https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/isiku_andmed_2

või uurides nende kohta täpsemalt haigekassa infotelefoni teel 16363.

Arvelduskonto muutmise soovil tuleb see protseduur läbi viia enne, kui tööandja töövõimetuslehe andmed haigekassale edastab. Seda on võimalik teha riigiportaalis või esitades haigekassale avalduse digitaalselt allkirjastatuna, postiga või piirkondlikku osakonda toodud kujul.

Töövõimetushüvitiste laekumine arvelduskontole võtab aega kuni kaks tööpäeva pärast tööandja poolt andmete esitamist.