Tulumaksu määr

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks (juriidilise isiku tulumaksu maksavad ka mitteresidendi püsivad tegevuskohad ning erisoodustusi tehes kõik tööandjad). Lisaks ettevõtte tulumaksu tasumisele on teil tööandjana kohustus pidada kinni ja tasuda Maksu- ja Tolliametile ka töötajate tulumaks.

Füüsilise isiku tulumaksumäär 2016. aastal on 20%. Tulumaksuvaba miinimum on 170 eurot kuus. Lisaks tulumaksule tuleb teil töötaja tulust kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse. Samuti tuleb tasuda töötaja brutotulult sotsiaalmaksu.

Tulumaksuseadus

Juriidilise isiku tulu maksustamine

Ettevõtte tulumaksu eripäraks Eestis on see, et maksustatakse ainult jaotatud kasumit. Kui kasum investeeritakse uuesti ettevõttesse, on see maksuvaba.

Tulumaksu tuleb maksta jaotatud kasumilt, ettevõtlusega mitteseotud kuludelt ja väljamaksetelt ning kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt ning töötajale tehtud erisoodustustelt.

Lisaks sellele on maksustatud tulumaksuga ka ettevõtte kapitali vähendamine, aktsiate või osade tagasiostmine ja likvideerimisjaotise väljamaksmine osas, mis ületab äriühingu omakapitali tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid.

FIE tulude maksustamine

Kui tegelete ettevõtlusega FIE-na, tuleb teil maksta tulumaksu ettevõtlusest saadud tulult, millest on maha arvestatud ettevõtluseks tehtud kulud. FIE tulumaksu määr on 20%. Maksustamisperioodiks on kalendriaasta ning FIE-na tuleb teil deklareerida tulu üks kord aastas. Kui saite eelneval perioodil maksustatavat tulu, peate tasuma tulumaksu avansilisi makseid 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks. Avansilise makse suuruseks on 25% eelmisel maksustamisperioodil ettevõtlustulult arvestatud tulumaksu summast.

Töötajate tulu maksustamine

Füüsilise isiku tulu maksustatakse samuti tulumaksuga ja väljamakseid tehes tuleb teil kinni pidada ning tasuda tulumaks töötajate brutotöötasult, lisatasudelt, preemiatelt, puhkusetasudelt jms väljamaksetelt, mida loetakse palgaks. Juhul kui töötaja on teile teinud avalduse tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks, saate tulumaksu arvestada selle võrra väiksemalt summalt.

Tulumaksuga maksustatakse residendist füüsilise isiku poolt maksustamisperioodil Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tuluallikatest saadud tulu, sealhulgas:

  • palgatulu;
  • ettevõtlustulu;
  • kasu vara võõrandamisest;
  • renditulu ja litsentsitasud;
  • intressid;
  • dividendid;
  • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud
  • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
  • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Tulumaksu määr on 20 %, va kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist (10%).

Tulumaksu kinnipidaja on residendist juriidiline isik, riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsilisest isikust ettevõtja või tööandja, samuti Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid.

Tulumaksu kinnipidaja on kohustatud pidama väljamaksetelt kinni tulumaksu vastavalt tulumaksuseaduses sätestatud määradele. Tulumaks peetakse kinni väljamakse tegemisel.

Tulumaksu kinnipidaja kannab kinnipeetud tulumaksu üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole hiljemalt väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks, samuti esitab ta samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsiooni, mis sisaldab andmeid kinni peetud maksude kohta.

Alates Kuni Tulumaksu määr Tulumaksu määr2 Alus Viide
1.01.2015   20% 20/80 RT I, 08.07.2011, 5 - jõust. 01.01.2012 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011005
1.01.2008 31.12.2014 21% 21/79 RT I, 08.07.2011, 5 - jõust. 01.01.2012 https://www.riigiteataja.ee/akt/108072011005
1.01.2007 31.12.2007 22% 22/78 RT I 2005, 36, 277 - jõust. 01.01.2006 https://www.riigiteataja.ee/akt/915681
1.01.2006 31.12.2006 23% 23/77 RT I 2005, 36, 277 - jõust. 01.01.2006 https://www.riigiteataja.ee/akt/915681
1.01.2005 31.12.2005 24% 24/76 RT I 2004, 45, 319 - jõust. 27.05.2004 https://www.riigiteataja.ee/akt/761232
1.01.2000 31.12.2004 26% 26/74 RT I 1999, 101, 903 - jõust. 15.12.1999 https://www.riigiteataja.ee/akt/22456