Kogumispensioni makse määr

2001. aastal vastu võetud kogumispensionide seadus eesmärgiga luua kogumispensioni sissemakseid sooritanud isikule võimalus saada pensionieas lisaks riiklikule pensionikindlustusele täiendavat sissetulekut. Nimetatud seadus sätestas kogumispensioni sisse- ja väljamaksete tegemise tingimused ja korra ning pensionifondide moodustamise ja toimimise alused. Kogumispensioni liigid on kohustuslik kogumispension ja täiendav kogumispension. Kohustuslik kogumispension on seaduse kohaselt tagatud perioodiline hüvitis, mille saamiseks omandatakse isiku eest makstud sotsiaalmaksu ja isiku enda täiendavate maksete eest pensionifondi osakuid ning mis makstakse välja pensionifondist või kindlustusandja poolt. Täiendav kogumispension on hüvitis, mille saamiseks omandatakse vabatahtlikult ja omavahendite arvel pensioni­fondi osakuid või sõlmitakse pensionikindlustuse leping selles seaduses sätestatud tingimuste kohaselt ning mille suhtes kohaldatakse tulumaksuseaduses sätestatud soodustusi.

Kogumispensionide seadus

Palume tutvuda ka Maksu- ja Tolliameti koostatud tekstidega:

Kohustusliku kogumispensioni sissemaksete ajutine peatamine 2009. aasta 1. juunist

Kohustusliku kogumispensioni makse määra ajutine tõstmine 3%-le

Alates

Kuni Kogumispensioni makse määr Avalduse esitanud Alus Viide
1.01.2018   2%      
1.01.2014 31.12.2017 2% 3%    
1.01.2013  31.12.2013 2%      
1.01.2012  31.12.2012 2%   RT I 2009, 26, 161 - jõust. 28.05.2009 https://www.riigiteataja.ee/akt/13183163
1.01.2011 31.12.2011 1% 2% RT I 2009, 26, 161 - jõust. 28.05.2009 https://www.riigiteataja.ee/akt/13183163
1.01.2010 31.12.2010 0% 2% RT I 2009, 26, 161 - jõust. 28.05.2009 https://www.riigiteataja.ee/akt/13183163
1.07.2009 31.12.2009 0% 0% RT I 2009, 26, 161 - jõust. 28.05.2009 https://www.riigiteataja.ee/akt/13183163
1.01.2004  30.06.2009 2%   RT I, 23.12.2013, 43 - jõust. 01.01.2004 https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013043