Sotsiaalmaksu määr

Sotsiaalmaks on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub töötaja eest tööandja.

Sotsiaalmaksu tuleb ettevõtjal maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt. Mõningatel erijuhtudel tasub sotsiaalmaksu Eesti riik – näiteks erinevate hooldajatoetust saavate isikute ning paljulapseliste perede eest. Samuti tasub sotsiaalmaksu riik nende äriühingute töötajate eest, kellele on määratud töövõime kaotus 40% või enam.

Sotsiaalmaksu määr on 33 % maksustatavalt summalt. Alates 01.01.2017 on uueks sotsiaalmaksu määraks 32,5 %.

Sotsiaalmaksuseadus

Seega, sotsiaalmaks on pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis. Sotsiaalmaksuga maksustatakse aktiivsest tegevusest (töötamisest, ettevõtlusest) saadud tulu.

Sotsiaalmaksu maksavad:

  • maksustatavate väljamaksete tegijad – tööandjad;
  • füüsilisest isikust ettevõtjad oma ettevõtlustuludelt;
  • riik, vald või linn.

2016. aastast on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 390 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 128,70 eurot kuus ja FIE jaoks 386,10 eurot kvartalis (1544,40 eurot aastas).

2017. aastast on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 430 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 139,75 eurot kuus ja FIE jaoks 419,25 eurot kvartalis (1677 eurot aastas).

Füüsilisest isikust ettevõtja maksab aasta kestel sotsiaalmaksu avansilisi makseid neli korda aastas– iga kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks. FIE lõpliku sotsiaalmaksu kohustuse aastas arvutab Maksu- ja Tolliamet ettevõtja tuludeklaratsioonis deklareeritud ettevõtlustulu alusel. Juurdemaksmisele kuuluva sotsiaalmaksu tasumise tähtaeg on 1. oktoober.

Alates Kuni Sotsiaalmaksu määr Alus Viide
1.01.2018   32,0% RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2018 https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015098
1.01.2017  31.12.2017 32,5% RT I, 30.06.2015, 1 - jõust. 01.01.2017 https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015097
1.01.2001  31.12.2016 33,0% Riigikogu 13.12.2000.a seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/958182