Kirjete näitamine siltide järgi: Kasulikku

Laupäev, 06 Veebruar 2016 15:17

Nippe Excelis

Aegajalt on vaja mõningaid andmeid teisendada või kuidagi andmetöötlust optimeerida, selle jaoks paneme siia mõningaid näpunäiteid exceli jaoks, kuidas seda saavutada!

Kolmapäev, 27 Jaanuar 2016 19:12

Kassa orderid

Koosta kassa väljamineku order ja prindi välja või saada endale e-mailile!

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Eesti Punase Risti esmaabi videod

Vaata kasulikke õppevideosid Eesti Punaselt Ristilt.

Ehk päästad Sinagi kellegi elu!

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Kogumispensioni makse määr

2001. aastal vastu võetud kogumispensionide seadus eesmärgiga luua kogumispensioni sissemakseid sooritanud isikule võimalus saada pensionieas lisaks riiklikule pensionikindlustusele täiendavat sissetulekut. Nimetatud seadus sätestas kogumispensioni sisse- ja väljamaksete tegemise tingimused ja korra ning pensionifondide moodustamise ja toimimise alused. Kogumispensioni liigid on kohustuslik kogumispension ja täiendav kogumispension. Kohustuslik kogumispension on seaduse kohaselt tagatud perioodiline hüvitis, mille saamiseks omandatakse isiku eest makstud sotsiaalmaksu ja isiku enda täiendavate maksete eest pensionifondi osakuid ning mis makstakse välja pensionifondist või kindlustusandja poolt. Täiendav kogumispension on hüvitis, mille saamiseks omandatakse vabatahtlikult ja omavahendite arvel pensioni­fondi osakuid või sõlmitakse pensionikindlustuse leping selles seaduses sätestatud tingimuste kohaselt ning mille suhtes kohaldatakse tulumaksuseaduses sätestatud soodustusi.

Kogumispensionide seadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Milline peab olema esmaabi kapi sisu?

Miinimumnõuded on toodud väikeettevõtete või ettevõtte eraldiasetsevate struktuuriüksuste kohta, kus on vähem kui 25 töötajat. Lisaks on toodud nõuded ettevõtete kohta, kus on töötajaid üle 25-e.

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Isikliku sõiduato kasutamine ettevõtluses

Seaduseandja võimaldab maksumaksjal dokumentaalselt mitte tõendatud olukorras kanda kuludesse ja hüvitada töötajale (või siis juhatuse- ja kontrollorgani liikmele) ettevõtlusega seotud sõidud.

Selle tarvis on vaja pidada sõidupäevikut.

Hüvitise maksuvabad piirmäärad on 335 € kalendrikuus (0,30 € ühe kilomeetri kohta).

Tulumaksuseadus

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töötuskindlustusmakse määr

Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on tööturuteenuste osutamine, tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse maksmine, kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja ametnikule teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 1,6% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

Tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 0,8% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustuse seadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu on riigipoolne soodustus residendist füüsilisele isikule, selle tulub saab ta enda maksustatavast summast maha arvata.

Maksuvaba tulu 2016. aastal on 2 040 €. Ühes kuus on see 170 €.

Tulumaksuseadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töötasu alammäär

Alates 01.01.2016. a on tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Alates 01.01.2017. a on tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

Töölepingu seaduse tähenduses on oluline, et töötasu on tasu, mida makstakse töö tegemise eest ning makstav tasu ei tohi olla väiksem kui töötasu alammäär. Töötasu kujunemine ei või viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa.

 

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töölähetus

Töölähetuseks loetakse töötamist väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tavaliselt on see määratud linna või valla täpsusega. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega.

Lähetusse saab saata: töötajat, juhatuse ja kontrollorgani liiget.

Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale kõik lähetusega seotud kulutused. Lisaks sellele ka maksma päevaraha (seda alates 01.07.2009.a ainult välislähetuste puhul). Samuti säilitatakse töötajale ka lähetuse ajaks tema töötasu.

Maksuvaba piirmäära ületav osa maksustatakse alates 01.01.2016 kui palgatulu.

Töölepingu seadus

Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord