Kirjete näitamine siltide järgi: Maksuarvestus

Esmaspäev, 29 September 2014 00:00

Sotsiaalmaksu määr

Sotsiaalmaks on maks, millest saadavat tulu kasutatakse pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks. Sotsiaalmaksu tasub töötaja eest tööandja.

Sotsiaalmaksu tuleb ettevõtjal maksta nii töötasudelt kui ka erisoodustustelt. Mõningatel erijuhtudel tasub sotsiaalmaksu Eesti riik – näiteks erinevate hooldajatoetust saavate isikute ning paljulapseliste perede eest. Samuti tasub sotsiaalmaksu riik nende äriühingute töötajate eest, kellele on määratud töövõime kaotus 40% või enam.

Sotsiaalmaksu määr on 33 % maksustatavalt summalt. Alates 01.01.2017 on uueks sotsiaalmaksu määraks 32,5 %.

Sotsiaalmaksuseadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Kogumispensioni makse määr

2001. aastal vastu võetud kogumispensionide seadus eesmärgiga luua kogumispensioni sissemakseid sooritanud isikule võimalus saada pensionieas lisaks riiklikule pensionikindlustusele täiendavat sissetulekut. Nimetatud seadus sätestas kogumispensioni sisse- ja väljamaksete tegemise tingimused ja korra ning pensionifondide moodustamise ja toimimise alused. Kogumispensioni liigid on kohustuslik kogumispension ja täiendav kogumispension. Kohustuslik kogumispension on seaduse kohaselt tagatud perioodiline hüvitis, mille saamiseks omandatakse isiku eest makstud sotsiaalmaksu ja isiku enda täiendavate maksete eest pensionifondi osakuid ning mis makstakse välja pensionifondist või kindlustusandja poolt. Täiendav kogumispension on hüvitis, mille saamiseks omandatakse vabatahtlikult ja omavahendite arvel pensioni­fondi osakuid või sõlmitakse pensionikindlustuse leping selles seaduses sätestatud tingimuste kohaselt ning mille suhtes kohaldatakse tulumaksuseaduses sätestatud soodustusi.

Kogumispensionide seadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Isikliku sõiduato kasutamine ettevõtluses

Seaduseandja võimaldab maksumaksjal dokumentaalselt mitte tõendatud olukorras kanda kuludesse ja hüvitada töötajale (või siis juhatuse- ja kontrollorgani liikmele) ettevõtlusega seotud sõidud.

Selle tarvis on vaja pidada sõidupäevikut.

Hüvitise maksuvabad piirmäärad on 335 € kalendrikuus (0,30 € ühe kilomeetri kohta).

Tulumaksuseadus

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töötuskindlustusmakse määr

Töötuskindlustus on sundkindlustuse liik, mille eesmärgiks on tööturuteenuste osutamine, tööturutoetuste, välja arvatud töötutoetuse maksmine, kindlustatule töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine, töötajale töölepingu ülesütlemise ja ametnikule teenistussuhte lõpetamise hüvitamine koondamise korral ning töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 1,6% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

Tööandja töötuskindlustusmakse määr aastatel 2015–2018 on 0,8% töötuskindlustuse seaduse §-s 40 nimetatud summadelt.

Töötuskindlustuse seadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Maksuvaba tulu

Maksuvaba tulu on riigipoolne soodustus residendist füüsilisele isikule, selle tulub saab ta enda maksustatavast summast maha arvata.

Maksuvaba tulu 2016. aastal on 2 040 €. Ühes kuus on see 170 €.

Tulumaksuseadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töötasu alammäär

Alates 01.01.2016. a on tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Alates 01.01.2017. a on tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

Töölepingu seaduse tähenduses on oluline, et töötasu on tasu, mida makstakse töö tegemise eest ning makstav tasu ei tohi olla väiksem kui töötasu alammäär. Töötasu kujunemine ei või viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa.

 

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Tulumaksu määr

Tulumaks jaguneb kaheks – füüsilise isiku tulumaks ning ettevõtte tulumaks (juriidilise isiku tulumaksu maksavad ka mitteresidendi püsivad tegevuskohad ning erisoodustusi tehes kõik tööandjad). Lisaks ettevõtte tulumaksu tasumisele on teil tööandjana kohustus pidada kinni ja tasuda Maksu- ja Tolliametile ka töötajate tulumaks.

Füüsilise isiku tulumaksumäär 2016. aastal on 20%. Tulumaksuvaba miinimum on 170 eurot kuus. Lisaks tulumaksule tuleb teil töötaja tulust kinni pidada ka kohustusliku kogumispensioni makse ning töötuskindlustusmakse. Samuti tuleb tasuda töötaja brutotulult sotsiaalmaksu.

Tulumaksuseadus

Kolmapäev, 24 September 2014 00:00

Töölähetus

Töölähetuseks loetakse töötamist väljaspool töölepingus ettenähtud piirkonda, tavaliselt on see määratud linna või valla täpsusega. Juhatuse või nõukogu liikme korral on tegemist ametilähetusega.

Lähetusse saab saata: töötajat, juhatuse ja kontrollorgani liiget.

Tööandja on kohustatud hüvitama töötajale kõik lähetusega seotud kulutused. Lisaks sellele ka maksma päevaraha (seda alates 01.07.2009.a ainult välislähetuste puhul). Samuti säilitatakse töötajale ka lähetuse ajaks tema töötasu.

Maksuvaba piirmäära ületav osa maksustatakse alates 01.01.2016 kui palgatulu.

Töölepingu seadus

Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord

Esmaspäev, 22 September 2014 00:00

Personaliteenus

Personaliarvestus on klassikaline personalijuhtimise valdkond. See tähendab andmete kogumist ettevõttes töötavate inimeste kohta, selle info haldamist, säilitamist ning töötlemist (aruandlus). Personaliarvestus peab vastama seadusandluse nõuetele ning ettevõtte vajadustele.

Personaliarvestusele toetudes saab tööandja infot tööjõu voolavuse, tootlikkuse, koolituskulude, staaži, haiguspäevade arvu jm kohta.

Personaliarvestusega tegeleb tavaliselt personalispetsialist, väiksemates ettevõtetes ka sekretär või raamatupidaja, lisaks on võimalik see teenus ka sisse osta. See sõltub väga palju ettevõtte suurusest, struktuurist, tegevusvaldkonnast jne, aga kui töötajate arv on juba 50, siis peaks firmas olema personaliarvestaja või tuleks see teenus sisse osta. 100 inimesega ettevõttes peaks lisaks personaliarvestajale töötama ka juba personalijuht.

Esmaspäev, 22 September 2014 00:00

Raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus on hea, mugav ja universaalne lahendus igat liiki ettevõtjale ja ettevõttele raamatupidamise sisseseadmisel. Suurus ei oma tähtsust, on siis ühe-mehe firma või mitmesaja töötajaga. Koheselt on võimalik kasutada proffesionaalseid teadmisi, oskusi ja ka töökohta. Pealegi, nii saab päris palju kokkuhoida.

Büroo töötajad teavad alati, milliseid raamatupidamisalaseid dokumente on vaja esitada, kellel esitada ja millal esitada.

Raamatupidamisbüroost ei lähe dokumendid kaduma, nad on alati kindlas kohas, korrektselt hoitud ja neid saab alati kätte. Elektroonilistele andmetele on võimalik ligi pääseda ka üle interneti, vajadusel ka 24 tundi ööpäevas. Kõik elektroonilised andmed on turvaliselt kaitstud ja ka varundatud!

Tööajal saab meie bürood kasutada kontorina, alati on võimalik teha koopiaid, skanneerida dokumente või muid materjale, saata faksi, vormistada kirju, pakkumisi, tellimusi, trükkida välja eelnevalt vormistatud dokumente, kasutada internetti - kõike, mida ühel tavalisel firmal vaja võib minna.

Mis on aga kõige peamine - ettevõtte juht saab keskenduda juhtimisele ja paremale töökorraldamisele!